کنگرۀ ملیتها؛ خواهانِ تغییر نظام اسلامی ایران

1 min read

با تغییر نظام جمهوری اسلامی در کشورمان، نه ایران تجزیه خواهد شد، و نه تبدیل به سوریه خواهد گردید؛ زیرا این رژیم جمهوری اسلامی در ایران است که برای بقای خود، این سناریوها را تبلیغ می کند و با یاری جیره خواران خود در داخل و خارج، به این توهُماتِ هراس آفرین، دامن می زند.

کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال خواهانِ تغییرِ نظام جمهوریِ اسلامیِ ایران است.

‫ ‫مردمان هوشمند و آزادۀ ایران

‫با تغییر نظام جمهوری اسلامی در کشورمان، نه ایران تجزیه خواهد شد، و نه تبدیل به سوریه خواهد گردید؛ زیرا این رژیم جمهوری اسلامی در ایران است که برای بقای خود، این سناریوها را تبلیغ می کند و با یاری جیره خواران خود در داخل و خارج، به این توهُماتِ هراس آفرین، دامن می زند.

‫‫در زمانی که منوچهرِ مُتکی، وزیر خارجه احمدی نژاد بود، به سفارتخانه ها و عواملِ رژیم در خارج، رسماً دستور داده شد که برایِ نجاتِ جمهوریِ اسلامی ایران از سقوط، با هراس آفرینی، ایرانیان خارج از کشور را، از طریقِ وسایل ارتباط جمعی، بترسانند که:

اگرجمهوری اسلامی سقوط کند، ایران تجزیه می شود.                                    

‫بدنبال این دستور، سفارتخانها و عوامل وابسته و جیره خوارِ آنها، در سرتاسر دنیا، این موضوع را تبدیل به گفتمانِ روز کردند و رهبرانِ ملیت هایِ ایرانی را متهم به استقلال خواهی و یا به تعبیر خود تجزیه طلبی نمودند.

رهبران ملیت های ایران، این اتهامات را قویاً رد کردند و بهمۀ مردمان ایران هشدار داده و میدهند که هدف از طرح این موضوع، ترساندن مردمان ایران، برای تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی، در ایران است، زیرا ملیت ها، قصدِ تجزیۀ مملکت خود ایران را نداشته و ندارند. غارتگرانِ جنایتکار حاکم جمهوری اسلامیِ ایران، برای خنثی کردن مبارزات آزادیخواهانه و تبعیض ستیزانۀ مردمان ایران، وجهت بقای خونبار و فقر افزای خویش، مساله تجزیۀ مملکت ایران را پیش کشیده است.

جمهوری اسلامی برای نجات خود، “سناریو”یِ دیگری نیز در پیش رویِ مردمان ایران قرار داده است، بدین شرح که: اگر دست به ترکیبِ رژیم جنایتکار و غارتگرِ آخوندی بخورد، ایران مثل سوریه به جنگ داخلی کشیده می شود.

مردمان آزاد اندیش و شریف ایران

این دُروغ بزرگ فقط برای بقایِ جمهوری اسلامی، در ایرانِ آخوندزدۀ ما طراحی شده است و همه میدانیم که:

 بقای ایران و مردمان آن، در فنای رژیم جمهوری اسلامی، در ایران است و عکس آن نیز صادق است، چرا که نظام ولایت فقیه آخوندی در ایران، ممکن است بار دیگر با  همسایگان دور و نزدیک، و حتی با ابرقدرتها، واردِ جنگ دیگری شود، و ایران را، ویران تر از اینکه هست سازد. باتوجه به دلایل زیر، ما خواستارِ تغییر رژیم جمهوری اسلامی، در ایران هستیم و از تمام مردمان آزادیخواه و تبعیض ستیز ایران و جهان میخواهیم با حمایت و پیوستن خود به صف تغییرخواهان، از یاوران و یاری رسیدن به این هدف سرنوشت ساز باشند.

مردمان ایران و جهان! برای این که از جنگ و تروریسم نجات پیدا کنیم، جمهوری اسلامی در ایران باید با ارادۀ مردمان ایران بتاریخ سپرده شود، در غیر اینصورت، ایران در بیست سال آینده، بسبب سوء غارت و مدیریت، از نظر محیط زیست، غیر قابل زندگی شده و بگفتۀ عیسی کلانتری(وزیرکشاورزیّ خاتمی) پنجاه میلیون ایرانی، بسبب بی آبی، باید یا تن بمرگ بدهند و یا از ایران مهاجرت کنند.

از آنجا که موجودیتِ جمهوری اسلامی، در تضاد کامل با موجودیتِ ایران و بهزیستی و همزیستی مردمان ایران قرارگرفته است، و رژیم جمهوری اسلامی در ایران، مترادفِ فقر و ذلت و مرگ تدریجی اکثریت مردمانِ ایران، و از بین رفتنِ کشور ایران، یا بسبب ویرانی داخلی و یا جنگ خارجی است:

‫از آنجا که بعلت دزدیها و فسادِ طبقه حاکمه جمهوری اسلامی در ایران، ۸۰ % مردمان ایران در خط فقر یا زیرخط فقر قرارگرفته ‌اند؛

‫از آنجا که حقانیت و قانونیت رژیم جمهوری اسلامی در ایران، بعلت قتل و کشتار مخالفان، و فراری دادنِ ملیون ها ایرانی تحصیل کرده و مدیر از بین رفته است؛

‫از آنجا که جمهوری اسلامی در ایران، مرکزِ صدور تروریزم، خشونت و کشتارهای دسته جمعی در ایران، عراق، سوریه، یمن و ممالک دیگر تا آرژنتین شده است؛

از آنجا که با مرگ یا کشته شدنِ اکبر هاشمی رفسنجانی، توانِ رژیم نصف شده، و جمهوری اسلامی بیش از هر زمان، آسیب پذیر شده است؛ و

‫از آنجا که رژیم ایران، تمام ممالکِ همسایه و جهان را تبدیل به دشمنان خود و مردمان ایران کرده است.

کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال، خواستار تغییر رژیم جمهوری اسلامی در ایران، و برقراری یک نظام مبتنی بر دموکراسی (متکی به آزادی و برابری) و سکولاریسم با سیستم عدم تمرکز(ملی-جغرافیائی) از نوع فدرال آن است.

کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال معتقد است که پس از تغییر این نظام تروریست، جنایتکار و غارتگر جمهوری اسلامی در ایران، با اراده مردمان ایران، و همراهی انسانهای آزادیخواه و تبعیض ستیز جهان، ایران و منطقه و جهان در آسایش و صلح و دوستی، به سر خواهند بُرد. با چنین تغییری است که مردمان ایران و جهان اطمینان داشته باشند که آزادی، آبادی، صلح و امنیت، هم در ایران، و هم در سرتاسر منطقه میتواند برقرار شود.

کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال

چهارشنبه ۱۳م بهمن ۱۳۹۵خورشیدی

یکم فوریه ۲۰۱۷ میلادی