پشتیبانی ملیتهای ایران ازرفراندوم کُردستان                           

کنگرە ملیتهای ایران فدرال بە عنوان یک اتحاد سراسری ایرانی، اعلام میدارد که: با رعایت ” اصول دموکراتیک ” و تأمین حقوق تمامى اقلیتھاى درون ھر جغرافیا، از روش مراجعه به رأى مردم ” رفراندوم ” در کوردستان عراق جهت احقاق حقوق بنیادین آن، پشتیبانی و دفاع می نماید.

اعلام پشتیبانی کنگره ملیت های ایران فدرال از رفراندوم کوردستان عراق

بیانیه ” شورای مرکزی کنگره ملیتهای ایران فدرال ”  در باره برگزاری رفراندوم در اقلیم کوردستان عراق

حکومت اقلیم کردستان اعلام کردە است کە در ۲۵ ماه سپتامبر ۲۰۱۷  اقدام بە برگزاری یک رفراندوم خواهد نمود و این موضوع واکنشھاى متفاوت در سطح منطقە خاورمیانه و مجامع بین المللی پدید آورده است.

عراق بعد از حاکمیت دولت بعث صدام حسین، بە عنوان یک حکومت فدرال اشتراکی کار خود را آغاز کرد و در قانون اساسی آن، بە این مورد اشارە شدە است کە ملتها و خصوصا کردها بە صورت داوطلبانە بە حکومت نوپای عراق پیوستە و یک واحد مشترک سیاسی را تشکیل دادەاند کە بە شیوە فدرال، دمکراتیک و سکولار ادارە خواهد شد، و همە مردمان عراق از حقوق برابر برخوردار هستند.

اما، متأسفانه دخالتهای مستقیم حکومتگران جمهوری فرقه گرای اسلامی ایران در منطقه و دامن زدن به جنگهای مذهبی و تحقیر بی حد و حصر اعراب سنّی عراق و نتیجتاً ظهور داعش، سبب به انقیاد در آوردن دولت مرکزی عراق، و هر چه  بی ثبات تر شدن منطقه، بویژه ایجاد بحران درعراق و تبدیل آن به حکومتی فرقه گرای مذهبی، استبدادی  و متمرکز گشته است۔

وجود چنین وضعیتی در کشور عراق باعث گردیده است که اصول قانون اساسی آن، همانند کشور ایران تحت حاکمیت مستقیم جمهوری اسلامی، فقط روی کاغذ بمانند و بدینگونه تنش ها و تبعیض ها و بحرانهای سیاسی و اجتماعی در میان مردمان گوناگون آن پدید آید۔

در پسا منظر چنین اوضاع و احوالی است که دولت اقلیم کوردستان عراق برگزاری ” رفراندوم ” و مراجعه به آراى عمومى مردمان کوردستان را جھت برون رفت از وضعیت ناھنجار کنونى در دستور کار خود قرار داده است و انجام این رفراندوم را به عنوان چاره ای برای حلّ معضلات و چالش های حاصل از سیاستهای دولت مرکزی و ھمزیستىی مسالمت آمیز ملتھاى تشکیل دھنده آن جغرافیا میداند.

کنگرە ملیتهای ایران فدرال بە عنوان یک اتحاد سراسری ایرانی که برای بر پا داشتن یک کشور فدرال، دموکراتیک و سکولار در ایران کثیرالمله برپا نهاده شده است، ضمن احترام به حق حاکمیت کشورهای دیگر و پرهیز از دخالت در امور داخلی دیگران، اعلام میدارد که:

ساختار فدرالیسم در کشورهای غیردموکراتیک و غیرسکولار، ساختاری تضمینی و با دوام نخواهد بود، و در این راستا با رعایت ” اصول دموکراتیک ” و تأمین حقوق تمامى اقلیتھاى درون ھر جغرافیا، از روش مراجعه به رأى مردم ” رفراندوم ” در کوردستان عراق جهت احقاق حقوق بنیادین آن، پشتیبانی و دفاع می نماید.

شورای مرکزی کنگره ملیتهای ایران فدرال

۲۱ سپتامبر ۲۰۱۷