بیانیه هشتمین مجمع عمومی کنگره ملیتهای ایران                       

1 min read

روزهای جمعه و شنبه ، ۲۳ و ۲۴  فروردین ماه ۱۳۹۲ خورشیدی هشتمین مجمع عمومی کنگره ملیتهای ایران فدرال با حضور نمایندگان احزاب و سازمان های عضو کنگره که متشکل از ۱۲ تشکل سیاسی بلوچ، ترک آذربایجانی، عرب اهوازی،  کورد، ترکمن و لر و بختیاری می باشد، در شهر لندن – انگلیس برگزار گردید.

 بیانیه پایانی هشتمین مجمع عمومی کنگره ملیت های ایران فدرال

۱۲ و ۱۳ آپریل  ۲۰۱۳ میلادی لندن.

هم میهنان عزیز!

نیروها و سازمانهای مترقی و آزادیخواه ایران!

بدین وسیله اعلام میداریم که روزهای جمعه و شنبه ۱۲ و ۱۳ آپریل ۲۰۱۳ میلادی برابر با ۲۳ و ۲۴  فروردین ماه ۱۳۹۲ خورشیدی هشتمین مجمع عمومی کنگره ملیتهای ایران فدرال که عالی ترین مرجع تصمیم گیری کنگره ملیتهاست، با حضور نمایندگان واحدھای کشوری، احزاب و سازمان های عضو کنگره که متشکل از 12 تشکل سیاسی بلوچ، ترک آذربایجانی، عرب اهوازی،  کورد، ترکمن و لر و بختیاری می باشد، در شهر لندن – انگلیس برگزار گردید. از جمله ارگانهای کُردی شرکت کننده در این نشست شامل:

۱- حزب دمکرات کُردستان ایران

۲- حزب کومله کُردستان ایران

۳- پارت آزادی کُردستان

۴- سازمان مردمی کُرمانج خراسان

روز نخست برنامه کاری مجمع طبق برنامه از پیش اعلام شده به گزارش سالانه هماهنگ کننده گنگره،  گزارشات واحد های کشوری و مسئولین کمیته ھای کاری کنگره اختصاص داشت. در این رابطه  مجمع عمومی با بررسی و نقد و برجسته نمودن نقاط ضعف و قوت فعالیت ها و کارھای یکسال گذشته کنگره به ارائه راھکار و پیشنهادات لازم جهت هرچه پر بارتر نمودن فعالیت های آتی کنگره پرداخت.

در ادامه گفتگوها و بحث های روز اول مجمع عمومی پیشنھادات ارائه شده توسط  “ھیئت بازنگری اساسنامه ” مصوب ششمین مجمع عمومی به مشورت و بحث گذاشته شد و در این راستا تغییراتی در ساختار تشکیلاتی کنگره صورت گرفت و به تصویب رسید.

در روز دوم کاری مجمع عمومی، نمایندگان تشکلات و سازمانهای عضو به تجزیه و تحلیل شرایط و تحولات یکسال گذشته عرصه سیاسی جهان، منطقه و ایران پرداختند.در این راستا با توجه و اهتمام به ماھییت تئوکراتیک و تمامیت خواھانه نظام جمھوری اسلامی ایران و سیاستھای بحرانزای داخلی و تنش آفرینی های منطقه ای و جھانی حکومت جمهوری اسلامی راهکارها و پیشنهادات لازم جهت رویارویی با اتفاقات و تحولات پیشرو ارائه گردید.  در این رابطه مجمع عمومی دخالت های مخرب جمهوری اسلامی ایران در اوضاع سوریه و همچنین تلاشهای تهران در زمینه دستیابی به سلاح های اتمی را محکوم کرد.

در ادامه بحث های روز دوم مجمع عمومی شرکت کنندگان به این امر تاکید کردند که با توجه به ادامه سیاست های دیکتاتوری جمهوری اسلامی و عدم وجود فضای باز سیاسی در جامعه، شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو مشروعیت بخشی به حاکمیت و تقویت نظام سیاسی حاکم بر ایران است و بر این امر تاکید شد که تا هنگامیکه شرایط و مقتضیات مناسب برای برگزاری یک انتخابات دمکراتیک و آزاد با شرکت تمامی ملیت های ایران مهیا نشده باشد انتخابات مفهوم و ماهیت حقیقی خود را نخواهد داشت.

ساعات پایانی روز دوم مجمع عمومی کنگره ملیت های ایران فدرال اختصاص داشت به بحث و مشورت برای انتخاب هیئت اجرائیه جدید کنگره که در این راستا به اتفاق آراء 7 نفر بعنوان اعضای اصلی و یک نفر به عنوان عضو علی البدل در میان احزاب و سازمانهای شرکت کننده ملیت های گوناگون ایران انتخاب گردید.

هشتمین مجمع عمومی کنگره ملیتهای ایران فدرال با اشاره بر دیدگاه اصلی کنگره ملیتهای ایران فدرال در مورد سیستم حکومتی آینده ایران یکبار دیگر به سیستم فدرالیسم ملی جغرافیایی در چارچوب ایران تاکید نمود و با شعار همیاری و کار مشترک در راه آرمانها و اهداف بر حق ملیتهای ایران و کلیه مردمان ایران به کار دو روزه خود پایان داد.

دبیرخانه کنگره ملیتھای ایران فدرال

۱۳ آپریل ۲۰۱۳ لندن