بیانیه در باره مرگ فریناز خسروانی                         

ما تضییع حقوق زنان و ملیتهای تحت ستم دوگانه، بخصوص هجوم به شیوه ی داعشی به ملیت کورد بویژه اقدام به هتک حرمت و مرگ خانم فریناز خسروانی را شدیدأ محکوم می کنیم، و خواهان احترام به حق حاکمیت ملیت کورد در اقلیم کردستان روژهه لات که از حقوق ذاتی انسانی ملیتی آنان می باشد، هستیم.

بیانیه در ارتباط با مرگ فریناز خسروانی و خیزش اعتراضی مردم کردستان

فریناز خسروانی و بسیاری دیگر از زنان کردستان و بطورکلی تمامی زنان ایران یعنی نیمی از جامعه ایران با توجه به سیاست زشت زن ستیزی حکومت جمهوری اسلامی به دون انسان تنزیل شده و تحت ظلم و ستم غیرانسانی مستمر بوده اند و کشور ایران نیز برای زنان به زندانی بزرگ همراه با مرگ تدریجی تبدیل شده است. دست درازی شیعه داعشی حاکم بر ایران به زنان کردستان و تجاوز عریان به حق حاکمیت مردم کردستان و نادیده گرفتن حقوق پایه ای و اساسی مردمان ایران ناشی از خصلت استعمار داخلی و استبداد و دیکتاتوری مذهبی حاکمین غیردمکراتیک ایران است.

رژیم اسلامی حاکم بر ایران قادر به برآورده کردن مطالبات و خواسته های به حق مردمان ایران نیست لذا اقدام به ایجاد بحران و خشونت عریان و سرکوب شقاوتمندانه علیه مردم می نماید، مردم ایران را بسان گروگان و غنیمت جنگی شمرده و منابع مردم را غارت و چپاول می کند، سراسر اقلیم کردستان ایران را غبار فقر مطلق و بیکاری گسترده فراگرفته است. تحقیر و تبعیض فرهنگی زبانی برعلیه اقوام و ملیتهای ایران بیداد می کند. سیاست رژیم اسلامی ایران در حذف و انزوا و هضم و نابودی و از بین بردن اقوام و ملیتهای ایران بطرق مختلف و با شیوه ای کاملا برنامه ریزی شده و سازمان یافته می باشد، و این عمل غیرانسانی خود توجیه پایه ای و اساسی و ضروری در بازسازی یک سیستم سیاسی متکثر حقوقمند و انسانمدار با ساختار حکومت غیرمتمرکز برای ایران است، که با احترام به منشور جهانی حقوق بشر هر گروه قومی ملیتی می تواند توسعه و ترویج زبان و هویت قومی ملیتی تاریخی خویش و توسعه دمکراسی و رشد در واحدهای خودمختار اداری سیاسی منطقه ای اقلیمی خود در ایران متکثر را پیشه کند. و این مهم نیز ظلم و ستم سازمان یافته برعلیه زنان و اقوام و ملیتهای ایران را برای همیشه به تاریخ می سپارد، و استعمار داخلی و بازتولید استبداد نیز برای همیشه از صحنه سیاسی ایران برچیده می شود.

سازمان مردمی کورمانج خراسان، سیاست تجاوزگرانه رژیم جمهوری اسلامی به حقوق مردم ایران، تضییع حقوق زنان و ملیتهای تحت ستم دوگانه، بخصوص هجوم به شیوه ی داعشی به ملیت کورد بویژه اقدام به هتک حرمت و مرگ خانم فریناز خسروانی را هم شدیدأ محکوم می کند، و هم خواهان پایان دادن به سرکوب و غارت و چپاول کردستان است، و هم خواهان احترام به حق حاکمیت ملیت کورد در اقلیم کردستان روژهه لات که از حقوق ذاتی انسانی ملیتی آنان است می باشد. خون فریناز خسروانی و تمامی کسانی که در سرزمین کردستان خونشان به ناحق ریخته شده است هرگز به هدر نخواهد رفت. ما با خانواده داغدیده فریناز خسروانی که قربانی جنون داعش حاکم بر ایران شده است اعلام همدردی می کنیم.
درود بیکران بر مبارزه ی خستگی ناپذیر و مقاومت قهرمانانه مردم کورد در برابر ظلم و ستم رژیم اسلامی ایران. بدون کوچکترین تردید در نهایت پیروزی از آن مردم کردستان است.

سازمان مردمی کورمانج خراسان
سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ خورشیدی
۱۲م  مئی  ۲۰۱۵ میلادی