دستور زبان کرمانجی شمال خراسان

زبان کوردی بطور کلی یک زبان فنوتیک (صوتی یا آوایی) است، بدین معنی که برای هرصوتی در واقع یک حرف می‌تواند وجود داشته باشد. این خود پربار بودن و غنی‌بودن زبان کوردی را می‌رساند. زبان کوردی آنقدر ثروتمند است که نیازی به گرفتن کلمات از زبانهای دیگر ندارد، حتی زبانهای دیگر از زبان کوردی کلمات را قرض کرده‌اند.
الفبای زبان کوردی ۳۱ حرف دارد. حروف صدادار هشت عدد و حروف بی صدا بسیت و سه عدد می باشند.

با کتاب دستور زبان کرمانجی شمال خراسان نوشته افراسیاب شکفته شما به راحتی می‌توانید حرف، واژه و گفته های کُرمانجی را با لهجه کُرمانجی شمال خراسان بخوانید و بنویسید.