درباره ی ما

سازمان مردمی کرمانج خراسان برای تحقق جامعه ای آزاد، دمکرات، متکثر، دادمند، و حقوقمدار تلاش و مبارزه می کند. ما به صلح و آشتی و حقوق بشر احترام می گذاریم.
کشور رنگارنگ و متنوع و متکثر ایران متعلق به همه‌ی ایرانیان (از هر رنگ، زبان، فرهنگ، دین و مذهب، و …) می‌باشد.

همه قدرت حاکمیت متعلق به؛ همه‌ی ایرانیان و اقوام و مردمان ایران است. و قانون اساسی دمکراتیک و غیرمتمرکز (فدرال)، بیان حاکمیت مردمان ایران است. حاکمیت مردمان ایران از طریق نمایندگان آنان که مطابق قانون اساسی و از طریق مشارکت مستقیم و دمکراتیک آنان انتخاب شده‌اند، بیان می‌شود.