سپیده کاشانی، فعال محیط زیستی‌ زندانی

بعد از بازجویی، مردی به من گفت همین جا دارت می‌زنیم.

سپیده کاشانی، فعال محیط زیستی‌ زندانی در نامه‌ای که بی‌بی‌سی منتشر کرده، افشا کرده ساعت‌ها ایستاده بازجویی می‌شده و در اتاقی بوده که در و دیوار آن خونی بوده است.

او افزوده یک بار بعد از بازجویی مردی از پشت سر در گوشش زمزمه کرده: «بالاخره می‌کشیمت بالا، همین جا دارت می‌زنیم.