حمایت از تشکیل شورای مدیریت گذار مسالمت آمیز

از تشکیل شورای مدیریت گذار مسالمت آمیز بعنوان یک حرکت ملی، دمکراتیک، سکولار، عدالت خواه، و حق محور که تمامی مردمان ایران و اقوام و ملیتهای ایران را شامل می شود پشتیبانی می کنیم.

از اقدامات مهندس حسن شریعتمداری برای تشکیل شورای مدیریت گذار مسالمت آمیز حمایت می‌کنیم.

هم وطنان گرامی

در ایران بی نظمی سیاسی تامگرا، و غارت و چپاول منابع ملی ایرانیان توسط باندهای نظامی مافیایی، حاکم است. و مردم ایران فاقد امنیت شایسته و حقوق شهروندی (فردی، جمعی) و حقوق انسانی خود هستند، و در حاکمیت کشور خود نیز نمی توانند هیچگونه سهمی داشته باشند. اقتصاد ایران بخاطر هرج و مرج سیاسی در حال فروپاشی است، و تمامی ایرانیان حق دارند در این موقعیت حساس از تاریخ ایران، مشارکتی مناسب در نجات کشورشان داشته باشند.

با پیشنهاد هموطن گرامی، جناب حسن شریعتمداری موافق هستیم که؛ بایستی شورای گذار و اتحاد جریانات سیاسی، جهت برنامه‌ریزی مناسب برای مدیریت دوران گذار مسالمت‌آمیز به حکومت قانون و نظم سیاسی دموكراتیک و حقوق بشر برای تمامی مردمان ایران، شکل بگیرد.

از این حرکت ملی، دمکراتیک، سکولار، عدالت طلب، و حق محور که تمامی مردمان ایران و اقوام و ملیتهای ایران را شامل می شود پشتیبانی می کنیم.

امید به اینکه جریانات سیاسی مدنی، ایرانیان گرامی، هموطنان مبارز و دلسوز، از هر طیفی که هستند، با توجه به خطرات پیش روی ایران، و برای نجات ایران، با این شورای گذار، همکاری و تعامل را پیشه کنند. همه با هم و در کنار هم در ساختن ایرانی آزاد و آباد و دمکراتیک و پیشرفته در درون جامعه بین المللی سهیم باشیم، و از آن پشتیبانی کنیم.

زنده باد آزادی حقوقمدار، زنده باد دموکراسی اجتماعی متکثر، زنده باد ایران

دکتر افراسیاب شکفته

سخنگوی سازمان مردمی کرمانج خراسان

مهرماه ۱۳۹۷ خورشیدی