بیست و پنجمین سالگرد تاسیس پارت آزادی کوردستان روژه       

1 min read

سازمان مردمی کورمانج خراسان، ۲۵مین سالگرد تاسیس پارت آزادی کوردستان روژهه لات را به هیئت رهبری و تمامی اعضای آن، تبریک و شادباش می گوید.

پیام سازمان مردمی کورمانج خراسان

به

پارت آزادی کوردستان

سازمان مردمی کورمانج خراسان، ۲۵مین سالگرد تاسیس پارت آزادی کوردستان روژهه لات را به هیئت رهبری و تمامی اعضای آن، تبریک و شادباش می گوید.

با توجه به شرایط موجود در ایران و در منطقه، در واقع ارگانهای سیاسی روژهه لات کوردستان می توانند کانونی مشترک برای رسیدن به هدف مشترک خود بیابند. در صحنه سیاسی کوردستان روژهه لات در بین احزاب و سازمانهای سیاسی تقریبا پنج نوع دیدگاه و چشم انداز بارز در راستای بدست آوردن حقوق ملی کورد مطرح و گویاست.

۱-  حقوق ملی کورد؛ از طریق ایجاد اقلیم خودمختار کوردستان روژهه لات و با توجه به پایه ریزی سیستم فدرال دمکراتیک در ایران، میسر می شود.

۲- حقوق ملی کورد؛ با برگزاری رفراندوم در روژهه لات کوردستان در راستای حق تعیین سرنوشت ملت کورد در ایران می تواند برآورده شود.

۳- حقوق ملی کورد؛ با ایجاد سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک در ایران که با بینش ملت دمکراتیک کمونیستی (با برنامه های چپی – ملی/خلقی) و بدون رهیافت دولت – ملت، خودمدیریتی دمکراتیک خلق ها از جمله خلق کورد/ملت کورد میسر می شود(در واقع با ایجاد نوعی سیستم کمونیستی شورایی در ایران بعبارت دیگر حالتی مشابه سیستم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق / اتحاد جمهوریهای شورایی اجتماعی، حقوق خلق کورد نیز در روژهه لات کوردستان برآورده می شود).

۴- حقوق ملی کورد؛ از طریق استقلال خواهی و بطور کامل برآورده می شود.

۵- حقوق ملی کورد؛ به شیوه ای مسالمت آمیز و دمکراتیک در ایران و از طریق تحقق دمکراسی و عدالت اجتماعی و توسعه متوازن در ایران می تواند برآورده شود، این دیدگاه هم اینک در داخل ایران تلاش و فعالیت می کند. نمونه بارز این دیدگاه ” جبهه متحد کورد” می باشد.

در واقع تمامی دیدگاه های مذکور دارای چشم اندازی مشترک برای نیل به یک هدف مشترک یعنی پایه ریزی دمکراسی اجتماعی در کوردستان روژهه لات، مبارزات و فعالیتهای مناسب خود را به پیش می برند. امید به اینکه دامنه این مبارزات با هدف مشترک حقمدار در زیر چتر یک جبهه و یا ائتلاف سیاسی متکثر و سازمان یافته روژهه لات بتواند برآیند کاری خود را بطور دمکراتیک و مدون و منظم و مستمر ارتقا دهد.

پارت آزادی کوردستان روند برگزاری رفراندوم را بعنوان شیوه ای مناسب برای حقوق ملی مردم شریف کوردستان روژهه لات مد نظر خود قرار داده و در این راستا فعالیتها و مبارزات ملی خود را بطور پایدار به پیش می برد.

سازمان مردمی کورمانج خراسان نیز حقوق ملی کورد در منطقه شمال خراسان را از طریق دیدگاه پایه ریزی سیستم فدرال دمکراتیک در ایران میسر می داند، ضمن اینکه دیگر دیدگاه های فوق الذکر نیز به نوعی مطالبات حقوق ملی کورد در منطقه شمال خراسان را برآورده می کنند، به تمامی دیدگاه های فوق الذکر موجود در کوردستان روژهه لات احترام می گذاریم.

سازمان مردمی کورمانج خراسان، ۲۵مین سالگرد تاسیس پارت آزادی کوردستان روژهه لات را که روز یکشنبه ۵م ماه ژوئن ۲۰۱۶ و در کشور هلند برگزار می شود، را به هیئت رهبری و تمامی اعضای آن، تبریک و شادباش می گوید.

سازمان مردمی کورمانج خراسان

چهارم ژوئن ۲۰۱۶ میلادی