بیانیه پشتیبانی از کمپین دفاع از زندانیان

سازمان مردمی کرمانج حمایت خود از کمپین دفاع از زندانیان سیاسی ملیتهای ایران را اعلام می کند.

بیانیهء پشتیبانی از کمپین دفاع از زندانیان سیاسی ملیتهای ایران

با توجه به اینکه اقوام و ملیتهای ایران از شراکت و سهیم شدن در حاکمیت ملی کشوری محرومند، و از طرف دیگر اینکه همیشه مطالبات ملی و خواسته های بحق آنان با خشونت تمام عیار بهمراه سرکوب خونین و دلخراش مواجه بوده و کماکان ادامه دارد، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی ملیتهای ایران یک گام عملی مهمی است تا جهانیان وحتی هموطنانی که گاهأ سهوأ یا عمدأ چشمان خویش را ناجوانمردانه بر این حقیقت تلخ بسته اند، را از ظلم و ستم مظاعفی که حاکمان ظالم بر مردم غیر حاکم در ایران (اقوام و ملیتهای محکوم) روا می دارند، آگاه کنند.

همانطور که بر هموطنان عزیز کاملأ محرز است ملیت کرد تاکنون در مسیر دمکراسی خواهی و حاکمیت ملی واقعی در ایران هزینه های فراوانی داده است و این رنج کماکان ادامه دارد. بطور کلی در ایران و بویژه  در کردستان روزی نیست که شاهد حوادث ناگوار و دربند کردن فعالین کرد نباشیم.

در منطقهء کرمانج شمال خراسان نیز زندانیان سیاسی از فرهیختگان و پیشکسوتان گرفته تا جوانان هویت طلب دمکراسی خواه، نه تنها صدای آنان در بیدادگاههای جمهوری اسلامی به گوش هیچ دادرسی نمی رسد بلکه آنان را در خفا و گاهأ در گمنامی، با رعب و وحشت به بازداشتهای خودسرانه طویل مدت، زندان، شکنجه روحی و فیزیکی، و در نهایت اگر جان سالم بدر آورند از امکانات اجتماعی محروم و ایزوله می شوند.

سازمان مردمی کرمانج حمایت خود از کمپین دفاع از زندانیان سیاسی ملیتهای ایران را اعلام داشته، و آن را گامی مناسب هم در کاهش خشونت بر اقوام و ملیتهای ایران و هم در پایه ریزی دمکراسی و حاکمیت ملی واقعی در ایران می داند. به امید آن روز …