بیانیه سازمان مردمی کرمانج

مردم ایران بر علیه ظلم و بی عدالتی و حق کشی (فردی گروهی) موجود در ایران، بر علیه حکومت جمهوری اسلامی بپاخاسته اند. سازمان مردمی کرمانج خراسان همبستگی و همراهی خود با مردم ایران را اعلام می نماید.

در ایران یک حرکت مردمی عظیم حق طلبی شکل گرفته که نقطه آغاز آن روز جمعه 8م دی ماه 1396 خورشیدی و از شمال خراسان؛ شهرهای مشهد و قوچان و سبزوار بود و در عرض دو سه روز به دیگر نقاط ایران انتقال یافت. مردم ایران بر علیه ظلم و بی عدالتی و حق کشی (فردی گروهی) موجود در ایران بر علیه حکومت جمهوری اسلامی بپاخاسته اند.

در این شرایط حساس باهم بودن و در کنارهم بودن همه اقشار و آحاد ایرانیان، گروه های اجتماعی مدنی ایران، اقوام و ملیتهای ایران برای دستیابی به حقوق مشترک انسانی و شهروندی خود لازم می نماید.

رهبری این حرکت عظیم مردمی در واقع خود مردم هستند که نهایتا به ائتلافی پلورال و متکثر از درون این حرکت عظیم و مردمان ایران رنگارنگ، جهت اداره امور و فراهم ساختن اسباب رفاه و امنیت مردمی در ایران شکل خواهد گرفت. سازمان مردمی کرمانج خراسان همبستگی و همراهی خود با مردم ایران را اعلام می نماید.

سازمان مردمی کرمانج خراسان

سه شنبه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶ خورشیدی