بيانيه کنگره پيرامون درگذشت آيت الله منتظرى

آيت الله منتظرى در مقابل حريصان جاه و مقام و ثروت نا مشروع از بيت المال ھمچون خامنه اى سر تسليم فرود نياورد و ترجيحاً دستگاه فقھى را با حقوق بشر مدرن تلفيق و سازگار نمود و خواستار نظامى دموکراتيک و ملتزم به حقوق بشر در ايران گرديد.

آيت الله منتظرى اين شخصيت انساندوست جامعه روحانيت اھل تشيع ايران، از چنان معرفت و منزلت انسانى يى برخوردار بود که پست و مقام رھبرى در جامعه اى با ساختار قدرت سياسى غير دموکراتيک را شايسته خود ندانست و به آن نه گفت.

او در مقابل حريصان جاه و مقام و ثروت نا مشروع از بيت المال ھمچون خامنه اى سر تسليم فرود نياورد و ترجيحاً دستگاه فقھى را با حقوق بشر مدرن تلفيق و سازگار نمود و خواستار نظامى دموکراتيک و ملتزم به حقوق بشر در ايران گرديد۰

در مقابل چنين جسارت و شجاعتى که قابل ستايش بشر دوستان ايران و جھان بود، بى رحمانه مورد غضب و خشم جابران زمان و حاکمان ايران قرار گرفت و تاوانى سنگين را پذيرا گشت.

موازنه قدرت ميان دولت و مردم با نھادينه بودن دموکراسى برقرار ميگردد، اما آنگاه که مردم فاقد نقشى در قدرت و حاکميتى که مشروعيتش بايد منبعث از آنان باشد، گردند، رذايل اخلاقى و دروغگوٸى بر حاکمان غالب گشته و عدالت ورزى از جامعه رخت بر مى بندد۰

آيت الله منتظرى از برخورد به دين به مثابه ابزار رواج فساد و استبداد در جامعه اعتراض نمود وآزادى انسان و حقوق بشر را اصل مبارزه خود با رژيم ولايت مطلقه حاکم که خود از بنياد گزاران آن بود قرار داد و از حاکميت اين اصل که با اصل جمھوريت و حاکميت مردم در تضاد است انتقاد صريح کرد.

آيت الله منتظرى به خاطرشجاعت و صراحت بيان در ديدگاھھاى انسان محور خود که در مقابل بنيادگرايى دينى و ديکتاتورى ولايت فقاھت و ضد بشرى حاکمين بود، ھزينه ھاى سنگينى متحمل و تا آخرين ساعات زندگى خود از سوى نظام خودکامه خامنه اى ھا و مصباح يزدى ھاى تشنه تصاحب قدرت و مقام و مال و مکنت مورد تحقير قرار گرفت.

آيت الله منتظرى خواسته ھاى به حق مردم ايران را در استقامت و مقاومت خويش حضورى نمادين بخشيد و پشتيبان قابل اعتماد جنبش مطالبه محور توده ھاى ميليونى براى دموکراسى خواھى گشت و زندگى خود را در آزادگى و کمال احترام به پايان رساند۰
خط و مشى عملى دفاع از حقوق مخالفان، منتقدان سياسى، زندانيان سياسى و دفاع از اقليتھاى دينى، مذھبى، و حقوق اقوام ومليتھا، آيت الله منتظرى را در دوران حيات پربارش به سمبل و چھره شناخته شده اى از مقاومت براى ھمه تبديل کرده بود.

کنگره مليتھاى ايران فدرال” که با تأکيد بر اصل ” ھمزيستى مسالمت آميز مليتھاى ساکن ايران” براى ايرانى دموکراتيک و فارغ از تبعيضات ملى، مذھبى و جنسيتى مبارزه ميکند، درگذشت اين روحانى انسان محور و مبارز شرافتمند را ضايعه اى براى کاروان دموکراسى خواھى ايرانيان دانسته و به خانواده و ھمه پيروان او ابراز تسليت مينمايد.

کنگره مليتھاى ايران فدرال
بیست و هفتم دسامبر ۲۰۰۹